Klachtenprocedure

Uiteraard is ons streven dat jij te allen tijde tevreden bent over Talenty en onze zorgverlening.

Desondanks kan het voorkomen dat je niet altijd volledig tevreden bent. Als je klachten hebt over de zorgverlening, dan verzoeken wij je deze eerst met jouw zorgverlener te bespreken. Helpt dit niet of wil je toch jouw klacht rechtstreeks aan ons melden, dan kan dat. Hiervoor kun je bellen naar 070-783 00 55 (Talenty Wonen) en vragen naar de teamleider. De teamleider zal je ook helpen tot een oplossing te komen.

Als dit geen afdoende oplossing biedt, kun je jouw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris, Joline van Heest, bereikbaar op het nummer 085 - 800 09 35. De klachtenfunctionaris geeft je informatie over de procedure van klachtenopvang, luistert naar jouw verhaal en zoekt samen met jou naar een oplossing om de klacht naar tevredenheid op te lossen. De klacht aan de klachtenfunctionaris moet altijd schriftelijk worden ingediend.

Geschillencommissie

Als ook het behandelen van jouw klacht door de klachtenfunctionaris/het bestuur nog niet tot een voor jou bevredigende oplossing heeft geleid, kun je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt jouw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van jouw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken. De geschillencommissie kan tot € 25.000 schadevergoeding toekennen. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen in de kosten van het geding veroordeeld worden; de cliënt tot maximaal € 500.

De Geschillencommissie Zorg

Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van de stichting Zorggeschil: https://zorggeschil.nl.

De klachtbrief dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van diegene die het geschil aanhangig maakt, de omschrijving van het geschil en de datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt. Het klachtengeld bedraagt € 50.

De klachtenfunctionaris kan je helpen bij het schrijven van de brief/het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert je over de verdere behandeling van jouw klacht.

Om jouw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de geschillencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt je gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op jouw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) jouw dossier bij de zorgaanbieder en/of zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst jouw toestemming gevraagd.

De klachtenregeling van Talenty kun je opvragen op kantoor. Voor Talenty Wonen via 085 - 800 09 35.