Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De kern van de wet is het uitgangspunt dat er altijd vrijwillige zorg moet worden gegeven tenzij het niet anders kan. Zorg voor ouderen en mensen met een beperking moet waar mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden.

Soms is het niet mogelijk dat een persoon zelf kan inschatten wat wel of niet goed voor hem is. Een zorgverlener zal de persoon dan ondersteunen om toch een vrijwillige keuze te maken. De Wzd is niet alleen van toepassing in een zorginstelling. Het kan ook plaatsvinden in de thuissituatie, binnen kleinschalige woonvormen of logeeropvang.

Ontwerp zonder titel (3)

Bij Talenty willen wij dat de vrijheid van de mensen aan wie wij begeleiding geven zo groot mogelijk is. Ons uitgangspunt is altijd het geven van begeleiding, zonder de vrijheid te beperken. Toch kan het voorkomen dat er dilemma’s zijn waarbij het talent bijvoorbeeld verzet vertoont tegen de begeleiding. In deze brochure lees je hoe we bij Talenty omgaan met onvrijwillige zorg en het toepassen van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Wanneer een talent of zijn vertegenwoordiger vragen of klachten heeft over onvrijwillige zorg, heeft de talent recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en wordt geleverd door Zorgstem. In deze flyer lees je wie bij Talenty de cliëntvertrouwenspersoon is en hoe je haar kan bereiken. Link naar flyer die we van Leonieke Willemse hebben gehad in de ‘jij versie’.

Externe klachtencommissie

De Wzd kent een specifieke klachtenregeling. Klachten op basis van de Wzd worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Talenty maakt hierbij gebruik van de klachtencommissie KCOZ. De onafhankelijk vertrouwenspersoon Wzd (Zorgstem) ondersteunt de cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger bij het indienen van de klacht.
Neem voordat je een klacht gaat indienen altijd eerst contact op met de klachtenfunctionaris van Talenty (link naar plek op website). De klachtenfunctionaris kan erop toe zien dat de juiste klachtenprocedure wordt gehanteerd.